KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI


I. Tanımlar……………………………………………………………………………………………………...

2

II. Amaç……………………………………………………………………………………………………………

2

III. Kapsam ve Değişiklikler……………………………………………………………………………….

2

 1. Kişisel verilerin işlenmesinde uygulanacak ilkeler………………………………………...

  1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk………………………………………………

  2. Amaca özel kısıtlama………………………………………………………………………………

  3. Şeffaflık ve aydınlatma……………………………………………………………………………

  4. Kişisel Veri azaltma ve veri ekonomisi…………………………………………………….

  5. Kişisel verilerin silinmesi……………………………………………………………………......

  6. Doğruluk ve veri güncelliği…………………………………………………………………......

  7. Gizlilik ve veri güvenliği……………………………………………………………………….....

3

3

3

3

3

3

3

3

V. Kişisel Veri işleme amaçları ………………………………………………………………………….

4

a. Müşteri ve iş ortaklarına ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin

prensipler……........................................................................................................................

4

 • Sözleşmesel ilişki için veri işleme…………………………………………………..

4

 • Reklam amaçlı veri işleme……………………………………………………………..

4

 • Yasal yükümlülüklerimiz veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri ……………………………………………………

4

 • Kişisel Verilerin işlenmesinde meşru menfaat ilkesi………………………

4

 • Özel nitelikli verilerin işlenmesi ……………………………………………………

4

 • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıya işlenen

veriler…………………………………………………………………………………………

4

 • Kullanıcı bilgileri ve internet………………………………………………………..

4

b. Çalışanlara ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin prensipler……………………

5

 • Kanunda açıkça öngörülen ve yasal yükümlülükler sebebiyle yapılan veri işlemleri ……………………………………………………....................

5

 • Meşru menfaate uygun olarak verilerin işlenmesi…………………………..

6

 • Özel nitelikli verilerin işlenmesi…………………………………………………….

6

 • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen veriler …………….

6

 • Telekomünikasyon ve internet ……………………………………………………..

6

VI. Kişisel Verilerin Aktarılması Prensipleri……………………………………………………….

7

VII. Veri Sahibinin Hakları ………………………………………………………………………...............

7

VIII. Gizlilik…………………………………………………………………………………………………………..

8

IX. Güvenlik……………………………………………………………………………………………………….

8

X. Kontrol ve Denetimler ………………………………………………………………………………….

8

XI. Veri ihlalleri yönetimi ………………………………………………………………………………….

8

XII. Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü………………………………………….

9

 1. Tanımlar


  Açık Rıza

  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve

  özgür iradeyle açıklanan rızadır.

  Anonim Hale Getirme

  Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

  Kişisel Veri

  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgidir.

  Özel Nitelikte Kişisel Veri

  Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

  Kişisel Verinin İşlenmesi

  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde dilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

  Kurul

  Kişisel Verileri Koruma Kurulu

  Politika

  Tafe Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’dır.

  Veri İşleyen

  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

  Veri Sorumlusu

  Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.


 2. Amaç


  Bu Politika; Tafe Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Tafe Gıda”) 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlularına getirilen

  yükümlülüklere uyumun sağlanmasında benimsenecek temel ilkeler ve uygulama prensiplerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.


 3. Kapsam ve Değişikler


  KVKK’ya uygun olarak hazırlanan bu Politika mevcut ve potansiyel müşteri ve çalışanlarımız ile işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü şahısların otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Tafe Gıda’nın KVKK ve ilgili yönetmelikte yapılacak değişikler doğrultusunda, Protokol’de değişiklik yapma hakkı saklıdır.


 4. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uygulanacak İlkeler


  Tafe Gıda, kişisel verilen toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesinde aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.


  1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Faaliyette Bulunma

   Tafe Gıda veri sahiplerinin haklarının korunması için kişisel verileri hukuka uygun ve adil bir şekilde toplayarak, işleyecektir. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde orantılılık ve gereklilik ilkeleri göz önünde bulundurulacaktır.


  2. Amaca Özel Kısıtlama

   Kişisel veri yalnızca verilerin toplanmasından önce tanımlanmış amaçlar için işlenebilir. Amaca ilave değişimler yalnızca sınırlı ölçüde ve gerekçelendirmeyle mümkündür.


  3. Şeffaflık ve Aydınlatma

   Veri sahipleri, kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesi öncesinde detaylı olarak bilgilendirilmelidir. Verilerin toplanması öncesinde hak sahipleri aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmelidir:


   • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

   • Kişisel verilerin işlenme amacı

   • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarıldığı

   • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

   • Kişisel verisi işlenen kişinin KVKK madde 11 uyarınca hakları.


  4. Veri Ekonomisi

   Kişisel verinin işlenmesinden önce, amaca ulaşmak için işlemin gerekli olup olmadığı ve hangi kapsamda gerekli olduğu belirlenmelidir. Amacın kabul edilebilir ve orantılı olduğu durumda anonim ya da istatistiki veri kullanılabilir.


  5. Kişisel Verilerin Silinmesi

   İlgili kanunlarda kayıt saklama yükümlülükleri ve ispat için gerekli kayıt tutma işlemleri için öngörülen sürelerin sona ermesinden sonra artık gerekli olmayan kişisel veri silinmekte veya yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


  6. Doğruluk ve Veri Güncelliği

   Kişisel verilerin doğru, tam ve biliniyor olması halinde güncel olması zorunludur. Doğru

   olmayan veya eksik olan verilerin silinmesi, düzeltilmesi, tamamlanması veya güncellenmesi sağlanmalıdır.


  7. Gizlilik ve veri güvenliği

   Kişisel veri gizli bilgi olarak saklanmalı ve muhafaza edilmelidir. Kişisel Veriler yetkisiz erişimi, yasal olmayan işlemleri, paylaşımı, yanlışlıkla kaybolmayı, değiştirilmeyi veya tahrip edilmeyi engellemek için gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak korunmalı ve kişisel seviyede gizli tutulmaktadır.


 5. Kişisel Veri İşleme Amaçları


  Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi Aydınlatma Metni ve aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde gerçekleştirilecektir.


  1. Müşteri ve iş ortakları verisi


   • Sözleşmesel ilişki için veri işleme: Mevcut ve potansiyel müşteri ve iş ortaklarına (iş ortağının tüzel kişi olması halinde iş ortağı yetkilisine) ait kişisel veri ayrıca onay alınmadan bir sözleşmenin kurulması, uygulanması ve sonlandırılması için işlenebilir. Sözleşme öncesinde sözleşmeye başlama aşamasında kişisel veriler; teklif hazırlamak, satın alma formu hazırlamak ya da veri sahibinin sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili taleplerini karşılamak amacıyla işlenebilir. Sözleşme hazırlanma sürecinde veri sahipleriyle sağladıkları bilgiler ışığında iletişime geçilebilir.


   • Reklam amaçlı veri işleme: Kişisel veriler reklam ya da pazar ve kamuoyu araştırmaları için ancak bu bilgilerin toplanma amacının söz konusu amaçlara uygun olması durumunda işlenmektedir. Veri sahibi bilgilerinin reklam amaçlı kullanılacağı hususunda bilgilendirilmektedir. Veri sahipleri reklam amaçlı kullanılacağı bildirilen verilerini vermekten veya bunların işlenmesine muvafakat etmekten imtina edebilirler. Reklam amaçlı işlenen veriler için veri sahibinin açık rızasının alınması gereklidir. Veri sorumlusu, veri sahibinin bu yöndeki açık rızasını posta, elektronik posta veya telefon aracılığı ile edinebilecektir. Veri sahibinin açık rızası olmaksızın, kişisel verilerin reklam amacıyla kullanılması engellenmektedir.


   • Yasal yükümlülüklerimiz veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri: Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.


   • Kişisel Verilerin işlenmesinde meşru menfaat ilkesi: Kişisel veriler, Tafe Gıda’nın meşru bir menfaati için gerekli olduğunda da ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Meşru menfaatler genellikle yasal menfaatlerdir.


   • Özel nitelikli verilerin işlenmesi: Özel nitelikli kişisel veriler, Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla ve KVKK hükümleri

    çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri, açık rızası, açık rızanın bulunmaması halinde ise KVKK’da öngörülen istisnalar kapsamında işlenmektedir. Kişilerin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise açık rızanın bulunmadığı hallerde ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.


   • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen veriler: Otomatik sistemler vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerin işlenmesi, bu verilerin kişisel veri sahibini olumsuz anlamda etkileyen iş ve işlemelerde kullanılmasını haklı ve hukuka uygun hale getirmeyecektir. Kişisel veri sahibi işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahiptir. Kişisel veri sahibinin talebi doğrultusunda Tafe Gıda tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına gayret gösterilecektir.


   • Kullanıcı bilgileri ve internet: Internet sitesi veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda kişisel veri sahibi kullanıcılar, siteye kaydettikleri bilgilerin kullanımı, gizlilik bildirimi, çerezler hakkında bilgilendirilmelidir. Gizlilik bildirimi ve çerez bilgileri, ilgili kişi için kolay tanımlanabilecek, doğrudan erişilebilecek ve sürekli uygun olacak şekilde bütünleştirilmektedir.


  2. Çalışanlara ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin prensipler


   İş sözleşmesinin kurulması, uygulanması ve sonlandırılmasına kadar geçen süreçte çalışanlara ait kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi zorunludur. Bunlar için çalışanların ayrıca açık rızaları alınmayabilir. Potansiyel çalışan adaylarının da kişisel verileri iş başvurularında işlenmektedir. Adayın iş başvurusunun reddi halinde, başvuru sırasında elde edilen kişisel verileri sonraki bir seçim aşaması için uygun veri saklama süresi kadar muhafaza edilmekte, bu sürenin sonunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Çalışanlara ilişkin kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki prensipler göz önünde bulundurulmalıdır.


   • Kanunda açıkça öngörülen ve yasal yükümlülükler sebebiyle yapılan veri işlemleri: Çalışana ait kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir.


   • Meşru menfaate uygun olarak verilerin işlenmesi: Çalışanlara ait kişisel veriler, Tafe Gıda’nın meşru bir menfaatinin bulunduğu hallerde ayrıca onay alınmadan işlenebilmektedir. Meşru menfaatler genellikle yasal ya da ekonomik nitelikte menfaatlerdir. Çalışanların menfaatlerinin korunması gerektiği kişisel durumlarda kişisel veriler meşru menfaat amaçları için işleme alınmamaktadır. Veriler işlenmeden önce koruma gerektiren menfaatlerin olup olmadığı belirlenmektedir. Çalışanlara ait verilerin Tafe Gıda’nın meşru menfaatine dayanılarak işlenmesi halinde bu işlemenin ölçülü olup olmadığı incelenmeli,

    meşru menfaatinin ilgili çalışanın korunması gereken bir hakkını ihlal etmediği

    kontrol edilmelidir.


   • Özel nitelikli verilerin işlenmesi: Özel nitelikli kişisel veriler sadece belli koşullar altında işlenmektedir. Irk ve etnik köken, siyasi düşünce, din, felsefi inanç, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veri olarak tanımlanmıştır. Özel nitelikli kişisel veriler ancak çalışanın açık rızası olması halinde ve gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak işlenebilir. Aşağıdaki haller bu hükmün istisnasını oluşturmakta olup, belirtilen hallerde çalışanın açık rızası bulunmasa da özel nitelikli kişisel veriler işlenebilecektir.

    • Çalışanın sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

    • Çalışanın sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.


   • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen veriler: Çalışanlara ait kişisel veriler, iş ilişkisinin bir parçası olarak, münhasıran otomatik sitemler vasıtasıyla işleniyor ise, çalışan, bu veriler kullanılarak kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına veya ortaya çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir.


   • Telekomünikasyon ve internet: Telefon donanımları, e-posta adresleri, şirket içi ağlar ile birlikte intranet ve internet, Tafe Gıda tarafından öncelikli olarak işle ilgili görevler için sağlanmaktadır. Bunlar, çalışma araçları ve Tafe Gıda kaynaklarıdır. Bu araçlar yasal düzenlemelere ve Tafe Gıda iç yönetmeliklerine uygun olarak kullanılmalıdır. Telefon ve e-posta iletişimi veya intranet ve internet kullanımı ile ilgili genel denetleme olmamaktadır. BT altyapısına veya bireysel kullanıcılara karşı saldırıları önlemek için Tafe Gıda ağına geçişlerde, teknik açıdan zararlı içerikleri bloke eden veya saldırıların modellemesini analiz eden koruyucu önlemler alınmaktadır. Telefon donanımlarının, e-posta adreslerinin, intranetin/ internetin ve/veya şirket içi sosyal ağların kullanımı, güvenlik nedenlerinden dolayı sınırlı bir süre saklanmaktadır. Bu verilerin kişiyle ilgili değerlendirmeleri ancak somut bir şüphenin var olması halinde yapılmaktadır. Bu kontroller ilgili departmanlar tarafından sadece ölçülülük prensibinin korunması şartıyla yerine getirilmektedir.


   • Erişim Yasağı: Tafe Gıda yasal yükümlülükler, meşru menfaatleri ve çalışanlarının açık rızaları ile topladığı kişisel verileri, bunların toplanma amaçları ile uygun olarak işlemekte, korumakta ve muhafaza etmekte azami gayreti göstermekte, kişisel verileri yalnızca ilgili çalışanları ile paylaşmaktadır. Çalışanların görev tanımları kapsamında yerine getirdikleri işler ve Tafe Gıda’nın açık yazılı yetkilendirmesi olmadığı hallerde erişim izni veya gereği olmayan kişisel veriler ile ilgili olarak gerçekleştirdikleri her türlü iş ve işlem ile ilgili olarak ilgili çalışanın şahsi sorumluluğuna gidilecek bu nedenle yasal tedbirler alınacaktır. Bu nedenle çalışanların, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmaması ve

    paylaşılmaması konularında düzenli eğitim almaları sağlanmalı, çalışanların güvenlik politika ve prosedürlerine uymaması durumunda devreye girecek disiplin süreci oluşturulmalıdır.


 6. Kişisel Verilerin Aktarılması


  Kişisel verilerin Tafe Gıda dışındaki bir üçüncü kişiye aktarılması Aydınlatma Metni’nde yer alan ve aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında gerçekleştirilecektir. Buna göre Tafe Gıda kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;


  • İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak Tafe Gıda iş ortaklarına,

  • Tafe Gıda’nın tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve ticari faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli ürün ve hizmetleri sunan tedarikçilerine,

  • Tafe Gıda iştiraklerinin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak Tafe Gıda iştiraklerine,

  • KVKK hükümlerine uygun Tafe Gıda’nın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak Tafe Gıda hissedarlarına,

  • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

  • İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine.


  Tafe Gıda tarafından işlenen kişisel verileriniz Kurul tarafından yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra bu ülkelere aktarılacaktır. Yeterli korumanın bulunmadığı ilan edilen ülke ve bölgelere ise kişisel veriler ancak, veri sahibinin onay verdiği durumda veya Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin bulunduğu durumlarda aktarılabilecektir. Tafe Gıda, kişisel verilerinizin işlenmesinde bulut depolama hizmeti de kullanabilir.


 7. Veri Sahibinin Hakları


  Kişisel Veri Sahipleri:


  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde

   zararın giderilmesini talep etme,


   hak ve yetkilerine haiz olup, bu yöndeki bir talebin Tafe Gıda’ya ulaşması halinde, Tafe Gıda süresi içinde gelen talebi yanıtlamalıdır. Bu nedenle Tafe Gıda yukarıda belirtilen hakların kullanımı ve gelen taleplerin değerlendirilme biçimi hakkında da veri sahiplerine gerekli bilgileri temin edecektir.


   Kişisel veri sahiplerine KVKK’da tanınan yukarıdaki hakların istisnaları aşağıda sıralanmış olup, bu hallerde Tafe Gıda’nın veri sahiplerinden gelen talepleri cevaplama yükümlülüğü bulunmamaktadır:


  • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma,

   planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla göreve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

  • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.


   KVKK gereğince aşağıdaki hallerde ilgili kişiler zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç diğer haklarını aşağıda belirtilen durumlarda ileri süremezler:


  • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

  • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

  • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

  • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.


  Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarını www.tafegida.com uzantılı internet sitemizde yer alan Kişisel Veri Başvuru Formunu doldurduktan sonra imzalamak ve aslını Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi, 12. Sok., No:6, 41400, Gebze, Kocaeli adresine kimlik fotokopileri ile birlikte elden, iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla Tafe Gıda’ya iletebilirler. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişi adına yapacağı başvurularda, hak sahibi kişi tarafından usulüne uygun olarak verilmiş bir vekaletnameye sahip olması gerekmektedir. Tafe Gıda, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

  Tafe Gıda, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.


 8. Gizlilik


  Kişisel veriler gizliliğe tabidir. Çalışanların verileri izinsiz olarak toplaması, işlemesi ya da kullanması yasaktır. Yetkisiz kullanım, çalışanların meşru görevleri dışında gerçekleştirdikleri yetkisiz veri işlemesidir. Bil prensibi geçerlidir: Çalışanlar kişisel verilere sadece söz konusu görevin kapsamı ve mahiyetine uygun olması halinde erişebilirler.


  Çalışanların kişisel verileri özel ya da ticari amaçlar için kullanması, yetkisiz kişilere dağıtması ya da başka bir şekilde erişilebilir kılması yasaklanmıştır. Yöneticiler çalışanlarını iş ilişkisinin başladığı sırada veri koruma ile ilgili yükümlülükler hakkında bilgilendirmelidir. Bu yükümlülük, iş ilişkisinin sonlandırılmasından sonra da devam eder.


 9. Güvenlik


  TAFE işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve kontrolleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu husus, veri işlemenin elektronik yolla veya yazılı olarak yapılmasından bağımsız olarak geçerlidir. Özellikle yeni BT sistemlerine geçişte veri işlemenin yeni metotlarına başlamadan önce, kişisel verilerin korunmasına yönelik teknik ve organizasyonel önlemler tanımlanmaktadır ve uygulanmaktadır. Bu önlemler son gelişmelere, işlemin risklerine ve bilgi sınıflandırması süreci ile belirlenen, verinin koruma ihtiyacına dayandırılmıştır. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin teknik ve organizasyonel önlemler, şirket bilgi güvenliği yönetiminin bir parçasıdır ve teknik gelişmelere ve organizasyonel değişikliklere sürekli olarak uyarlanmaktadır.


 10. Kontrol ve Denetimler


  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına ve KVKK’ya uygunluk, düzenli veri

  koruma denetimleri ve diğer kontrollerle sağlanmaktadır.


 11. Veri İhlalleri Yönetimi


  TAFE, bu Politika ve KVKK hükümlerine aykırı olarak ele geçirilen kişisel verilerin korunması için gerekli güvenlik tedbirlerini ivedilikle yerine getirecek ve bu durumu en kısa sürede ilgili kişiye ve Kurul’a bildirecektir. Bu amaçla kişisel veri sahiplerinin, kişisel verilerine ilişkin talep ve şikayetlerini kendisine en efektif ve kısa süre içinde iletilmesini sağlayan sistem ve başvuru yöntemlerinin oluşturulması Tafe Gıda’nın sorumluluğundadır. Kurul tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, Kurul’un internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

 12. Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü


Tafe Gıda, KVKK’nın 16. Maddesi’nde belirtilen Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olmakla yükümlü olup, Kurul tarafından belirlenerek ilan edilecek süre içinde, KVKK’da sayılan başvuru bilgi ve belgelerini sunarak Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olacaktır. Buna göre sicile kayıt için Kurul’a sunulacak bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir:


 • Veri sorumlusu olarak Tafe Gıda’nın ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,

 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

 • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,

 • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,

 • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,

 • Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,

 • Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.